Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1) – dalej „RODO”, chciałabym poinformować, iż Joanna Zyzak-Michalak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą FF CONCEPT Joanna Zyzak-Michalak, NIP: 5532338021 wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; e-mail: jzyzak.photo@gmail.com (dalej: „JZyzak.pl”) jest administratorem danych osobowych osób, które:
- zawierają z JZyzak.pl umowy o sesje fotograficzne lub podjęły czynności zmierzające do zawarcia takich umów i/lub dziecka/dzieci tych osób, biorącego/ych udział w sesjach fotograficznych realizowanych na podstawie w/w umów.
Państwa dane osobowe i/lub dane osobowe Państwa dziecka/dzieci przetwarzane są w celu zawarcia i wykonania umowy/ów, a podstawą prawną jest artykuł 6 ust. 1 pkt b) RODO (tj. zawarcie i wykonanie umowy)
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu przetwarzania, tj. odpowiedzi na zadane pytania przez email lub poprzez media społecznościowe, zawarcia i wykonania umowy.
Państwa dane osobowe i dane osobowe Państwa dziecka/dzieci będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy
 - wyraziły zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez JZyzak.pl w celu:
 - otrzymywania informacji handlowych od JZyzak.pl, lub/i
- wykorzystania – w formie portfolio JZyzak.pl – wizerunku Państwa lub Państwa dziecka/dzieci poprzez upowszechnianie zdjęć – na stronie www.jzyzak.pl, w kanałach społecznościowych (jak np. Facebook, Instagram, YouTube) – dla celów promocyjnych przez JZyzak.pl.
Ponadto JZyzal.pl jest administratorem danych osobowych w postaci wizerunku tych z Państwa, którzy wzięli udział w sesjach zdjęciowych zorganizowanych przez inne osoby fizycznych/inne podmioty, które zawarły z JZyzak.pl umowę na wykonanie sesji zdjęciowej, jeżeli w tym celu udzielili Państwo zgody na takie przetwarzanie.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu przetwarzania.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu realizacji celu, w jakim zostały zebrane lub do czasu cofnięcia zgody, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi pierwsze.
W każdym czasie mają Państwo prawo do wycofania zgody. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
W celu wycofania zgody należy wysłać wiadomość na adres e-mail JZyzak.pl wskazany powyżej.
Pozostałe informacje
Odbiorcami danych osobowych mogą być: podmioty świadczące na rzecz JZyzak.pl usługi: druku fotograficznego (fotolaby - np. wydruki albumów), rzemieślnicze (profesjonalna oprawa wydruków), internetowe (galerie zdjęć, narzędzia wspomagające obsługę zleceń fotograficznych), księgowe a także operatorzy pocztowi i kurierzy. Dane osobowe mogą także zostać ujawnione właściwym organom, na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
Zgodnie z RODO mają Państwo prawo do żądania od JZyzak.pl dostępu do danych osobowych swoich i swojego dziecka/dzieci, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, a także o prawie do wystąpienia ze skargą do organu nadzorczego oraz możliwości wycofania zgody na ich przetwarzanie.
W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych lub w celu realizacji przysługujących praw należy skontaktować się z JZyzak.pl za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: jzyzak.photo@gmail.com
Back to Top